آرشیوانواع چاقی

چاقی
پزشکی سلامت

“چاقی” را موشکافانه تر بشناسیم

“اضافه وزن و چاقی به صورت تجمع غیر طبیعی یا بیش از حد بافت چربی در بخش های مختلف بدن و یا به صورت یکدست در بدن تعریف می شود که ممکن است سلامت را به خطر بی اندازد.” این یک تعریف کلی از چاقی بود. اما فکر می کنید...